Al·legacions a projectes ambientals.

Analitzem els projectes públics que pugin ocasionar conflicte d'interessos. Valorem l'actuació que l'afecta i amb el suport del nostre servei jurídic assesorem sobre quines són les seves millors opcions, i si fos el cas, portem accions legals per la defensa dels drets o propietats pertinetnts.

Aquets son alguns dels temes en els que podem assesorar:

  • Incumpliments de la legalitat en espais naturals.
  • Al∙legacions a linies elèctriques.
  • Sol∙licituds de infromació ambiental a l'administració.
  • Elaboració d'informes legals d'aplicació al medi.

al·legacions a projectes ambientals
al·legacions a projectes ambientals