Planificació cinegética

La planificació cinegética és un estudi integral de la zona de caça ja sigui coto, reserva de caça o finca privada.

Analitzem les seves característiques naturals, l'estat de les seves poblacions aprofitables cinegéticament i de l'establiment de quotes de caça. Es tracta d'una planficació de caràcter general de les especies cinegètiques i de l'entorn que les manté.

La planificació també inclou un plà técnic de caça d'acord amb la legislació de la comunitat autonóma on es trobi l'espai.

També incluïm, si fos necesari, plans de reintroducció d'espècies cinegètiques.

Planificació cinegética
Planificació cinegética