Avaluacions d’impacte ambiental.

Les Avaluacions de Impacte ambiental son obligatories en molts projectes tant públics com privats. Lluny de ser un fre per al desenovolupament i el progrés suposa i garantitza una visió més completa e integrada de les actuacions sobre el medi i també una major planificació i reflexió de l'entorn on vivim.

Constitueixen un instrument bàsic per a la protecció dels recursos naturals i la conservació del medi ambient . Son la eina recomanada per els principals organismes internacionals tals com PNUMA, OCDE, CEPE, CEE.

Les avaluacions es fan d'acord amb REAL DECRET LEGISLATIU 1302/1986. I també es tenen en comte les normatives de nivell autonómic.

Els projectes inclouen:

  • Descripció dels projecte i de les seves accions.
  • Exàmen d'alternatives tècnicament viables i justificació de les mesures preses.
  • Inventari ambiental i descripció de les principals interaccions ecológiques o ambientals.
  • Identificació i valoració d'impactes, tant en la solució proposada com en les seves alternatives.
  • Mesures protectores y correctores.
  • Programa de vigilancia ambiental.
  • Conclusions.

Avaluacions d’impacte ambiental i paisatgístic
Avaluacions d’impacte ambiental i paisatgístic