Restauració de riberes

Tenir les riberes en bon estat es crucial per a evitar inundacions i l'erosió que aquestes causen. Els beneficis d'una ribera ben cuidada són incalculables, un dels més importants és el de corredor biològic , ja que permet la connectivitat dels entorns i redueix els problemes ambientals.

Elaborem plans tècnics per a la neteja de les riberes, eliminació de la flora alóctona (normalment canya americana) i revegetem i reconstruim les lleres amb comunitats vegetals própies, que ajuden a controlar la hidrologia i evitar inundacions.

Restauració de riberes
Restauració de riberes